آخرین آگهی ها

آخرین پست های وبلگ

گلدن ترید در یک نگاه

 

چشم انداز

هلدینگ بین المللی Golden Trade بر این عقیده است که نمی توان فعالیتهای تجارت عصر نوین را با روشها و مدلهای دیروز انجام داد و در عین حال امید داشت که فردا نیز در این بازار رقابتی حضور موفقی داشته باشیم.

ما راه تجارت و ترفیع جایگاه برند شرکای تجاری خود را بهبود و ارتقاء داده و با مشارکت سیستماتیک همه ذینفعان، امنیت تجاری و سودآوری و ارزش آفرینی بلند مدت اعضای خانواده بزرگ خویش را تضمین می کنیم

ماموریت گلدن ترید

ترفیع، تسهیل، تبلیغ و بهبود مستمر ارتباطات، برندسازی و مدیریت نوین کسب و کار با در اختیار قرار دادن ابزارهای تکنولوژیکی و استراتژیکی لازم برای فروشندگان و خریداران وپیدا کردن شرکای تجاری قابل اعتماد برای آنها 

اهداف استراتژیک

کوتاه مدت

تبلیغات هوشمندانه،گردآوری، طبقه بندی، تسهیل وبرندسازی تجارت داخلی وبین المللی با ابزارهای تجارت الکترونیکی

میان مدت

افزایش اعتماد درتجارت و تقویت اهرمهای کنترلی هوشمند برای بهینه سازی برند سازمانهای ذینفع و تضمین افزایش موفقیت تجارت و سرمایه گذاری مادی ومعنوی اشخاص حقوقی و حقیقی درکشورهای مختلف

بلندمدت

استقرار برند برتر اعتماد الکترونیکی هلدینگ بین اللمللی گلدن ترید به عنوان شریک تجاری و ضامن موفقیت همه ذینفعان در خانواده بزرگ سازمان